Firststop

Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten van Autobanden Roermond

Artikel 1: definities/algemeen

a. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: • Autobanden Roermond VOF: de natuurlijke of rechtspersoon
die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
• consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen;
• overeenkomst: de koop met betrekking tot een roerende zaak (“koopovereenkomst”) of het verrichten van
werkzaamheden, zoals (de)montage, herstel, onderhoud, vrijwillige of wettelijke keuringen voor een
(motor)voertuig (“opdracht”) gesloten tussen Autobanden Roermond VOF en de consument.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met
Autobanden Roermond VOF gesloten koopovereenkomsten of verstrekte opdrachten en op elk aanbod
daartoe van Autobanden Roermond VOF aan de consument.
c. Voor het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld, door verstrekking van deze algemene voorwaarden of door mededeling door Autobanden Roermond
VOF van het adres van de website waar deze voorwaarden te downloaden en/of te printen zijn.

Artikel 2: aanbod

• a. Aanbiedingen van zaken of diensten worden door Autobanden Roermond VOF mondeling,
schriftelijk of elektronisch gedaan en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Duidelijk en begrijpelijk bevat
het aanbod daartoe relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het
aanbod wordt gedaan, de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen (btw), heffingen en
afvalbeheersbijdragen, of indien de prijs van de zaak of de dienst redelijkerwijze niet vooraf kan worden
berekend de manier waarop de prijs berekend moet worden, de levering of uitvoering, de betalingswijze en het
klachtenbeleid van Autobanden Roermond VOF.
• b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door Autobanden
Roermond VOF gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten
en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Autobanden Roermond VOF niet.
Opdrachten kunnen tegen een uurloon, globale prijs of vaste prijs gelden.
• c. Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod
zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard; blijft in dat geval aanvaarding
uit dan vervalt het aanbod. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet
verhoogd, tenzij sprake is van verandering van belasting-tarieven (btw), van heffingen, van
afvalbeheersbijdragen of indien variabele prijzen gelden als gevolg van mogelijke schommelingen in financiële markten.

Artikel 3: overeenkomst

• a. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment
waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Autobanden
Roermond VOF bevestigt de overeenkomst zoveel mogelijk per email met vermelding van de vermoedelijke
leveringsdatum en de wijze van betaling.
• b. Autobanden Roermond VOF kan een koop of opdracht weigeren, of daaraan bijzondere
voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument
zijn betalingsverplichtingen niet kan of zal nakomen.
• c. Wordt bij het aanbod geen vaste prijs van de uit te voeren werkzaamheden opgegeven en worden
de kosten meer dan 10% hoger dan bij benadering was opgegeven, dan moet Autobanden Roermond VOF de
hogere kostenstijging met de consument bespreken. De consument mag de opdracht opzeggen, maar moet
de kosten die Autobanden Roermond VOF heeft gemaakt voor afgeronde werkzaamheden betalen.
• d. Indien de consument zijn voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij bericht heeft
ontvangen dat de werkzaamheden aan het voertuig zijn voltooid, dan is de consument een redelijke
vergoeding voor stallings- en administratiekosten verschuldigd, welke per dag € 25,- bedragen.
2/5

Artikel 4: duurovereenkomst

• a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
• b. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar,
tenzij voortzetting binnen dat jaar in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is. Is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te
zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.
Artikel 5: annulering
• a. De consument heeft het recht om tot het moment van levering of tot de start van de uitvoering van
de opdracht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, ook als Autobanden Roermond VOF niet in verzuim is.
• b. De consument moet alle schade vanwege het annuleren aan Autobanden Roermond VOF
vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs, tenzij partijen schriftelijk anders
hebben bepaald.
• c. De schade moet de consument binnen 10 dagen na het annuleren aan Autobanden Roermond VOF
betalen. Blijft betaling van de schade binnen deze termijn uit, dan dient de consument de overeenkomst
alsnog na te komen. In dat geval kan de consument zich niet nogmaals op annulering beroepen.
• d. Autobanden Roermond VOF kan de overeenkomst eveneens annuleren met inachtneming van een
aan de consument te betalen schadevergoeding van 15% van de totale koopprijs, tenzij partijen schriftelijk
anders hebben bepaald.
Artikel 6: conformiteit
• a. Autobanden Roermond VOF staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst
beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Autobanden Roermond VOF staat
ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte
van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is
overeengekomen.
• b. Autobanden Roermond VOF zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, als goed vakman
uitvoeren, daarbij staat Autobanden Roermond VOF in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en
gereedschappen.
• c. Autobanden Roermond VOF staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de
consument door Autobanden Roermond VOF of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet
behoorlijk naleeft, zoals (maar niet uitsluitend) het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. Op
grond van goed vakmanschap kan Autobanden Roermond VOF weigeren bepaalde opdrachten aan te nemen
of uit te voeren.
• d. Autobanden Roermond VOF staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek van
de consument zijn toegepast, mits Autobanden Roermond VOF op mogelijke nadelige gevolgen heeft
gewezen.
• e. Autobanden Roermond VOF staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of
uitvoering van de opdracht zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik, van ondeskundig
gebruik, van een gebrek aan zorgvuldigheid van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen door
de consument of een derde aan het geleverde aangebracht.
• f. Klachten moeten door de consument schriftelijk worden ingediend, tenzij zulks naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet van de consument kan worden verlangd. De consument stelt Autobanden
Roermond VOF onvoorwaardelijk in de gelegenheid ingediende klachten te onderzoeken.
• g. Indien Autobanden Roermond VOF na een beroep op het ontbreken van conformiteit door de
consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Autobanden Roermond VOF zonder
dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken.
3/5

Artikel 7: levering

• a. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument of met voltooiing van
de opgedragen werkzaamheden. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de
zaak geleverd op het moment van bezorging op het door de consument aangegeven adres. Behoudens bij
bezorging geldt als plaats van levering de plaats waar Autobanden Roermond VOF zijn bedrijf heeft.
• b. Door Autobanden Roermond VOF opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven
levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van de vermoedelijke
leverdatum kan de consument aan Autobanden Roermond VOF een schriftelijke ingebrekestelling sturen met
een termijn van minstens drie weken waarbinnen Autobanden Roermond VOF alsnog kan nakomen. Heeft
Autobanden Roermond VOF na deze termijn nog niet geleverd dan heeft de consument het recht de
overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van Autobanden Roermond VOF over
onmogelijkheid om binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, kan de consument de overeenkomst
terstond na die mededeling schriftelijk ontbinden. Voor dat deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd maakt
Autobanden Roermond VOF aanspraak op een redelijke vergoeding.
• c. Indien de levering van een product onmogelijk blijkt, dan zal Autobanden Roermond VOF zich
inspannen een vervangend product te leveren. Voor de levering zal Autobanden Roermond VOF de
consument duidelijk en begrijpelijk melden dat sprake is van een vervangend product; de consument die het
vervangend product niet accepteert kan de koop ontbinden.

Artikel 8: betaling

• a. Betaling geschiedt contant of door bijschrijving op de bankrekening van Autobanden Roermond
VOF bij levering van de zaken of bij voltooiing van de opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
• b. Autobanden Roermond VOF kan van de consument een aanbetaling verlangen van 50% van de
koopsom. Het volledig verschuldigde bedrag dient uiterlijk bij de levering te worden betaald.
• c. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Autobanden Roermond VOF het recht om aan de
consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. De consument is tevens
incassokosten verschuldigd indien aan een schriftelijke aanmaning van Autobanden Roermond VOF met een
termijn van minimaal 14 dagen door de consument geen gehoor wordt gegeven, de incassokosten bedragen
minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-, het exacte bedrag van de incassokosten vermeldt Autobanden
Roermond VOF in de aanmaning.
• d. Indien de consument kiest voor een betaalwijze die voor Autobanden Roermond VOF extra kosten
meebrengt, is Autobanden Roermond VOF gerechtigd de meerkosten naar redelijkheid aan de consument
door te berekenen.
• e. Autobanden Roermond VOF draagt zorg voor directe terugbetaling van aanbetalingen bij
onmogelijkheid tot levering van zaken of uitvoering van diensten als gevolg van een oorzaak welke voor
rekening en risico van Autobanden Roermond VOF komt.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud en retentierecht

• a. Alle door Autobanden Roermond VOF geleverde zaken blijven eigendom van Autobanden
Roermond VOF totdat de consument, al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd, volledig
heeft betaald.
• b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de
zaken niet verpanden of ander zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
• c. Autobanden Roermond VOF kan zaken van de consument onder zich houden als de consument
tekort schiet in op hem rustende opeisbare verplichtingen. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere
werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan Autobanden Roermond VOF het retentierecht inroepen. Redelijke
kosten van het uitoefenen van het retentierecht, zoals stallings- en administratiekosten (artikel 3 sub d) en
verzekering, komen voor rekening van de consument.
4/5

Artikel 10: niet-nakoming

• a. Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de
nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke
nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
• b. Autobanden Roermond VOF heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in
staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot
toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, een melding van betalingsonmacht doet of de consument
door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen daarvan verliest.
• c. Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet
rechtvaardigt.

Artikel 11: klachten en klachtenregeling

• a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten,
doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Autobanden Roermond VOF de overeenkomst deugdelijk
is nagekomen. Na het balanceren van band/wielcombinaties en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond
vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat deze correct zijn
uitgevoerd als de klacht niet uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij
Autobanden Roermond VOF is ingediend.
• b. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten
volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Autobanden Roermond VOF schriftelijk
worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
• c. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Autobanden Roermond VOF in de gelegenheid
onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument
aan Autobanden Roermond VOF een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het
geleverde product.
• d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
bemiddeling door de Ombudsman van de branchevereniging: Vereniging VACO te Leiden, Postbus 33, 2300
AA Leiden, telefoon 071 - 5686970, www.vaco.nl. De Ombudsman van Vereniging VACO zal in het geschil
bemiddelen en trachten met hoor en wederhoor, evenals zo nodig met inschakeling van deskundigen en met
inachtneming van het VACO bemiddelingsreglement trachten het geschil in der minne op te lossen.
• e. Een geschil wordt door de Ombudsman van Vereniging VACO slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Autobanden Roermond VOF heeft voorgelegd
en vervolgens binnen drie maanden nadien aan de Ombudsman van Vereniging VACO heeft voorgelegd.

Artikel 12: aansprakelijkheid

• a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Autobanden Roermond VOF, haar personeel of
derden waarvan zij zich bedient niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het uitvoeren van de
opgedragen werkzaamheden.
• b. Bij aansprakelijkheid van Autobanden Roermond VOF is de consument verplicht deze schade zo
spoedig mogelijk na ontdekking bij Autobanden Roermond VOF te melden en zal de consument binnen
redelijke grenzen zoveel mogelijk schadebeperkende maatregelen treffen.
• c. De aansprakelijkheid van Autobanden Roermond VOF is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de
verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde
van de betreffende zaak of dienst. Autobanden Roermond VOF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
• d. De consument is tegenover Autobanden Roermond VOF aansprakelijk voor schade die door de
consument als bestuurder op het terrein of in de gebouwen van Autobanden Roermond VOF wordt
veroorzaakt.
5/5

Artikel 13: persoons- en voertuiggegevens

• a. Met het aangaan van een overeenkomst of het verzoek tot het doen van een aanbod verstrekt de
consument persoonsgegevens aan Autobanden Roermond VOF, waaronder naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres. De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze gegevens kan Autobanden
Roermond VOF:
• • de koopovereenkomst of opdracht uitvoeren en optimale service verlenen;
• • bij gerechtvaardigd belang de consument van productinformatie voorzien en gepersonaliseerde
aanbiedingen doen;
• • voertuiggegevens bewaren, zoals kenteken en tellerstanden ter voorkoming van fraude.
• b. De consument heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens, deze worden door
Autobanden Roermond VOF binnen 14 dagen na het verzoek daartoe aan de consument gezonden, worden
op verzoek van de consument aangepast of verwijderd met inachtneming van wettelijke voorschriften. Van
toepassing is voorts de privacyverklaring die Autobanden Roermond VOF op haar website vermeld.
• c. Bij uitgevoerde werkzaamheden aan personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) zal
Autobanden Roermond VOF mede ter voldoening aan wet- en regelgeving melding doen bij de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) met vermelding van voertuiggegevens (o.a. kenteken, meldcode, kilometerstand en adviespunten).

Artikel 14: toepasselijk recht

• a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
• b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, wordt als bevoegde rechter aangewezen de
rechter in het arrondissement waar Autobanden Roermond VOF is gevestigd.

Artikel 15: slotbepaling

• a. Autobanden Roermond VOF is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
• b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert
de voor de consument meest gunstige bepaling.